Metabolický syndróm

Medzi najvýznamnejšie a najsledovanejšie pridružené ochorenia (komorbidity)  psoriázy patrí postihnutie kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Skupina rizikových faktorov (obezita, dyslipidémia, hypertenzia a inzulínová rezistencia), ktoré sa podieľajú na vzniku kardiovaskulárnych ochorení sa v odbornej verejnosti označuje ako metabolický syndróm.

Metabolický syndróm sa u geneticky predisponovaných jedincov  vyvíja v čase, a to pri nevhodnom životnom štýle (nadmerný energetický príjem a nedostatočná pohybová aktivita). Mnohé práce potvrdili, že pacienti so závažnou psoriázou majú zvýšený výskyt kardiovaskulárnych ochorení aj bez metabolického syndrómu, preto je veľmi dôležité, aby správnou životosprávou predchádzali obezite, hypertenzii a cukrovke, pretože ak sa u psoriatikov tieto rizikové faktory objavia, výskyt kardiovaskulárnych komplikácií stúpa. Je dokázané, že pacienti so závažnými formami psoriázy majú o 50% zvýšené riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia (srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda… ). Ich dĺžka života sa oproti bežnej populácii skracuje o 5 rokov.

V rámci prevencie vzniku kardiovaskulárnych ochorení je nutné v prípade fajčenia tento zlozvyk ukončiť, denne je odporúčaná pohybová aktivita a správny pitný režim s vynechaním sladených nápojov. V jedálničku je nutné redukovať príjem kuchynskej soli, prijímať dostatočné množstvo zeleniny, obmedziť sladkosti. U pacientov kladieme dôraz na kontrolu hmotnosti (pri nadváhe je potrebné hmotnosť redukovať), vhodné je merať si obvod pása (odporúčaný obvod <94cm u mužov, <80 u žien).

Odporúčané sú pravidelné kontroly krvného tlaku s udržiavaním hodnôt pod 130/85 ortuťového stĺpca a absolvovanie pravidelných preventívnych prehliadok so zameraním na vyšetrenie hladiny cukru a lipidov v krvi. V prípade zvýšených hodnôt a neúspešnosti režimových opatrení je nutná včasná liečba.

Ďalším prejavom orgánového poškodenia metabolického syndrómu je nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD). Ochorenie prebieha bezpríznakovo, je charakteristické ukladaním tukov do pečene, čo spôsobuje jej prestavbu a neskôr zhoršuje jej funkčnosť. Viaceré observačné štúdie naznačujú, že u pacientov so psoriázou je 1,5- až 3-krát väčšia pravdepodobnosť výskytu NAFLD. V rámci prevencie rozvoja NAFLD sa u pacientov odporúča redukcia hmotnosti, intenzívne cvičenie, pacienti so psoriázou pri poškodení pečene by mali v strave prijímať dostatok vitamínu D a vyhýbať sa alkoholickým nápojom. Univerzálny liek na metabolický syndróm neexistuje. Liečba je komplexná, zameraná na jednotlivé rizikové faktory (hypertenzia, cukrovka, dyslipidémia), pod kontrolou internistu, diabetológa a hepatológa.